Требования к статье

ВИМОГИ

до публікацій у

ВІСНИКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Серія: Філологія, Педагогіка

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці Вісника.

Visnuk0001Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Подані до редколегії матеріали не повертаються. Публікуючи статтю у даному виданні автор підтверджує, що має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надає право видавцю зазначеного збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді. А також погоджується з політикою даного видання щодо  неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляється від претензій до видавця стосовно відкликання статті.

Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України (Див. Бюлетені ВАК України №1, 2003; №2, 2008).

 

Перелік обов’язкових елементів статті:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
 • Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

 

При написанні статті необхідно дотримуватись таких правил:

 • назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів);
 • слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;
 • недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;
 • цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив;
 • усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячується викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;
 • стаття повинна мати просту структуру (без поділу на розділи і підрозділи!).

 

Мова публікації – українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська

Обсяг статті – 10-12 сторінок з таблицями, схемами та малюнками.

Структура статті: індекс УДК (верхній лівий кут), назва, ініціали та прізвище автора, назва міста, звідки надійшла стаття, назва статті, анотація і ключові слова українською мовою (обсягом орієнтовно 100-150 слів), основний текст статті, література, анотація і ключові слова російською мовою. Після цього подається така інформація англійською мовою: автор (транслітерація), назва статті (переклад), адресні дані автора (назва установи/закладу, відомча приналежність, адреса організації, місто, країна), анотація (обсягом 200-300 слів), ключові слова, пристатейні списки використаних джерел латиницею.

 

Посилання на використану літературу та джерела у тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: С.В.Гапонова [1, с.45], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої сторінки;

Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009р., с.26-28).

 

Вимоги до оформлення рукописів:

 • стаття подається у вигляді диска CD-R/CD-RW чи в редакції Word для Windows версія 6.0, 7.0 без автоматичних переносів слів разом з одним примірником друкованого тексту;
 • відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею через рядок у центрі звичайними літерами ініціали автора, прізвище (шрифт жирний), рядком нижче – назва навчального закладу (вирівнювання по центру, курсив);
 • анотації і ключові слова подаються шрифтом 12 Times New Roman;
 • основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервал без переносів шрифтом 14 Times New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу, праворуч – 2 см., абзац – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);
 • спеціальні шрифти, символи та ілюстрації додаються окремими файлами;
 • сторінки рукопису нумерують олівцем на звороті;
 • ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів тощо беруться у лапки;
 •  Список використаних джерел – «ЛІТЕРАТУРА» (References) друкується жирним шрифтом великими літерами без відступу від лівого поля). Нижче в підбір до тексту подається нумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку (не більше 12 джерел). При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений аналогічно, якому передує назва джерела ілюстративного матеріалу;
 • підрядкові виноски не допускаються.

У редакцію необхідно представити:

 • роздрукований текст статті;
 • електронний варіант статті;
 • відомості про автора (-ів) на окремому аркуші та окремим файлом (прізвище, ім’я та по батькові повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, посада, телефон, домашня та електронна адреси);
 • витяг з протоколу засідання кафедри/вченої ради з рекомендацією рукопису до друку та рецензію наукового керівника на подану статтю;

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.

Адреса редакції:

Україна, 03056 Київ-56,

пр. Перемоги, 37

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

факультет лінгвістики, корпус 7, кімн.718

тел. (044) 406-85-37, (066) 510-76-83

e-mail: kpi-journal@ukr.net

Відповідальний секретар: Лук’яненко Валентина Володимирівна