Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Щорічної Міжнародної науково-практичної конференції

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ

У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.

Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання, участь в онлайн конференції.

Планується робота таких секцій:

  1. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні англійської мови
  2. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні німецької мови
  3. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні французької мови

Умови участі та інформацію щодо конференції можна отримати на САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ   http://interconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, російська.

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

  • Текст повинен бути набраний у WORD 97-2003 (rtf. або doc.) у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14 , інтервал 1,0, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см;
  • 1-й рядок: назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний).
  • Через рядок відступу: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив);
  • У наступному рядку друкується наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, курсив);
  • Через рядок відступу друкуються тези доповіді (обсяг – 2-4 сторінки).
  • Список використаних джерел — Література: — друкується у наступному рядку після тез в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК (див. зразок).

Увага!

Тези доповідей, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше вказаного терміну, а також без попередньої оплати, розглядатися не будуть; тези не рецензуються, рукописи не повертаються.

Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції. Збірники матеріалів конференції можна буде отримати у день проведення конференції.

Публікація тез доповідей докторів наук та професорів – безкоштовна.

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(044) 406-82-05, (044) 406-85-37 або interconf@ukr.net