Інформація авторам

ВИМОГИ

до публікацій матеріалів у

ВІСНИКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Серія: Філологія, Педагогіка

 

НVisnuk0001ауковий збірник «Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія. Філологія. Педагогіка», двічі на рік публікує результати наукових досліджень вчених, аспірантів та здобувачів.

Журнал фокусується на проблемах, пов’язаних з філологією, зокрема, прагне допомогти встановити зв’язки між теоріями, методами досліджень і науковими дискурсами, критично осмислити існуючі філологічні здобутки. В рамках філології журнал схвалює дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад.

Також на сторінках видання висвітлюються різноманітні сучасні педагогічні проблеми, пов’язані з теорією і практикою викладання іноземних мов.

Журнал прагне створити середовище обміну інформацією й ідеями та плідної дискусії  стосовно наукових здобутків між фахівцями відповідних галузей.

Філософія видання спирається на найсучасніший формат академічних видань – Open Access Journal, який надає якнайширші можливості вченим оприлюднювати та популяризувати результати власної наукової діяльності.

Видання включене до міжнародної наукометричної бази РІНЦ відповідно до ліцензійного договору №728-11/2013 від 04.12.2013р.

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці збірника. Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Подані до редколегії матеріали не повертаються. Публікуючи статтю у даному виданні автор підтверджує, що має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надає право видавцю зазначеного збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді. А також погоджується з політикою даного видання щодо неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляється від претензій до видавця стосовно відкликання статті.

Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України.

 

Перелік обов’язкових елементів статті:

-          Вступ. Постановка проблеми; актуальність дослідження; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.

-          Мета / цілі, завдання статті.

-          Підзаголовки статті. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.

—          Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Всі структурні елементи необхідно виділяти напівжирним шрифтом.

 

При написанні статті необхідно дотримуватись таких правил:

—          назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів);

—          слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

—          недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;

—          цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив;

—          усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячується викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;

 

Мова публікації українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Обсяг статті 10-12 сторінок з таблицями, схемами, рисунками та літературою.

Структура статті:

—        індекс УДК (верхній лівий кут);

—        назва статті (вирівнювання по центру, великими літерами ЖИРНИМ шрифтом (розмір шрифту 14);

—        ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами (шрифт 14 Times New Roman жирний);

—        назва міста, навчального закладу (вирівнювання по центру, курсив, 14)

—        анотація і ключові слова. Обсягом орієнтовно 100-150 слів з пробілами, шрифт звичайний 12 Times New Roman (для статей англійською мовою обсяг анотації складає 200-300 слів);

—        основний текст статті (друкується через 1,5 інтервал без переносів шрифтом 14 Times New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу, праворуч 2 см., абзац – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

—        «ЛІТЕРАТУРА»  друкується жирним шрифтом великими літерами без відступу від лівого поля). Нижче подається нумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку згідно вимогам ВАК (не більше 12 джерел). Шрифт 14 Times New Roman. ПІБ автора необхідно виділяти напівжирним курсивом. За необхідністю надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений аналогічно, якому передує назва джерела ілюстративного матеріалу;

«REFERENCES» — список використаних джерел англійською мовою (перекладається та транслітерується латиницею для джерел кирилицею), оформлений у стилі APA (http://www.apastyle.org/). З прикладом можна ознайомитися на сайті видання http://journal.fl.kpi.ua.

Список використаних джерел (References),шрифт 12 пт, оформлюється наступним чином:

—        прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;

—        назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;

—        після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела (in Ukrainian) або (in Russian).

 

Далі подається анотація і ключові слова, ім’я та прізвище автора (транслітерація), назва статті (переклад) двома мовами:

  • · для статей українською мовою подається анотація російська (100-150 слів) та англійська (200-300 слів);
  • · для статей російською мовою – українська (100-150 слів) та англійська (200-300 слів);
  • · для статей англійською мовою – російська (100-150 слів), українська (200-300 слів);
  • · для статей німецькою, французькою, іспанською мовами – українська (100-150 слів), англійська (200-300 слів).

 

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport ); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

 

Посилання на використані джерела у тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: С.В.Гапонова [1, с.45], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої сторінки.

 

Вимоги до оформлення рукописів:

—        стаття подається в редакції Word для Windows версія 6.0, 7.0 у форматі .doc або .rtf без автоматичних переносів слів;

—        спеціальні шрифти, символи та ілюстрації додаються окремими файлами;

—        ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів тощо беруться у лапки;

—        підрядкові та прикінцеві виноски не допускаються.

 

У редакцію необхідно представити:

  • · електронний варіант статті у форматі .doc або .rtf;
  • · рецензію кандидата чи доктора наук на подану статтю, засвідчену підписом та печаткою установи, в якій він працює;
  • · авторську довідку з підписом автора.

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.

 

Збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Серія. Філологія. Педагогіка» виходить 2 рази на рік. Термін подачі статей у Випуск 4 до 25 жовтня 2014р.

 

Адреса редакції:

Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

факультет лінгвістики, корпус 7, кімн.718

тел. (044) 406-85-37, (066) 510-76-83

e-mail: kpi-journal@ukr.net

веб-сайт: http://journal.fl.kpi.ua

Відповідальний секретар: Лук’яненко Валентина Володимирівна

 

1) Приклад оформлення статті 
2) Приклад оформлення списку використаних джерел 
3) Авторська довідка